Pengurus Chapter Boalemo

Faisal Reynaldi Hilimi

Ichal

Leader Chapter

M-629

Novaldo Ardi Kahar

Aldo

Bendahara

M-630

Abd Rahman Dacila

Anto

Sekertaris

M-632

Karim Liputo

Khalo

Humas

M-631

Member Chapter Boalemo

Riski Ishak

M-855

Boalemo

Iki

Frangki Yanto N. Tina

M-854

Boalemo

Frangki

Irpan Moha

M-853

Boalemo

Irpan

Abd Malik Wahede

M-635

Boalemo

Alik

Andri Udjaili

M-634

Boalemo

Andri

Abdul Fazrin Moko

M-633

Boalemo

Fazrin

Detail Chapter Boalemo

Logo Chapter Boalemo

Kopdar

Lokasi : Jl.Trans Sulawesi Lapangan Molombulahe
Waktu :Sabtu Jam 21.00 WIB

Contact person

Leader : 082393628274 (Ichal)
Humas : 085396415258 (Khalo)

Lokasi Kopdar Chapter Boalemo